روابط بین صفات زراعی و مرفوفیزیولوژیک در ژنوتیپ‌های جو با استفاده از روش-های آماری چند متغیره

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه گنبدکاووس

2 دانشیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه گنبدکاووس

3 استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه گنبد‌کاووس

4 استادیار گروه زیست‌شناسی دانشگاه گنبدکاووس

5 استادیار پژوهش بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ساری