بررسی اثر اسید سالسیلیک و گلایسین تحت شرایط کم آبیاری بر تولید بذر یونجه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه زراعت

2 عضو هیئت علمی، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج، البرز، ایران

چکیده

به منظور بررسی کاربرد اسید سالیسیلیک و گلایسین بر تولید بذر یونجه تحت شرایط تنش کم آبی، آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال زراعی 95-1394 اجرا شد. در این آزمایش عامل اول کم آبیاری در سه سطح آبیاری کامل، قطع آبیاری از شروع گل دهی تا پایان فصل و قطع آبیاری از 50 درصد گل دهی تا پایان فصل و عامل دوم محلول‌پاشی مواد تخفیف دهنده تنش در پنج سطح بدون محلول پاشی، 5/0 و 1 میلی مولار اسید سالیسیلیک و 10 و 50 میلی مولار گلایسین نظر گرفته شد. صفات مورد بررسی شامل عملکرد بذر با و بدون غلاف، تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف بود. نتایج نشان داد که، تیمار آبیاری کامل بیشترین عملکرد بذر (با و بدون غلاف) و تعداد دانه در غلاف (به ترتیب 2/1418، 51/936 کیلو گرم در هکتار و 01/9 عدد) و تیمار قطع آبیاری از شروع گل دهی کمترین عملکرد بذر (با و بدون غلاف) و تعداد دانه در غلاف (به ترتیب 4/977، 76/807 کیلوگرم در هکتار و 36/6 عدد) را داشتند.

کلیدواژه‌ها