مطالعه تأثیر اسید سالیسیلیک و گلایسین بر روی برخی صفات زراعی یونجه در شرایط تنش رطوبتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه زراعت

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 عضو هیئت علمی، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج، البرز، ایران

چکیده

به منظور بررسی کاربرد اسید سالیسیلیک و گلایسین بر تولید علوفه یونجه تحت شرایط تنش کم آبی، آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال زراعی 95-1394 اجرا شد. در این آزمایش عامل اول کم آبیاری در سه سطح آبیاری کامل، قطع آبیاری از شروع گل دهی تا پایان فصل و قطع آبیاری از 50 درصد گل دهی تا پایان فصل و عامل دوم محلول‌پاشی مواد تخفیف دهنده تنش در پنج سطح بدون محلول پاشی، 5/0 و 1 میلی مولار اسید سالیسیلیک و 10 و 50 میلی مولار گلایسین نظر گرفته شد. صفات مورد بررسی شامل عملکرد علوفه تر، تعداد ساقه در بوته، فاصله میان گره و وزن خشک برگ بود. نتایج حاکی از اثر نامطلوب تنش خشکی بر روی تمامی صفات تحت مطالعه و کاهش اثرات مخرب آن توسط مواد تخفیف‌دهنده تنش بود. در بین تیمارهای مختلف آبیاری، اثر قطع آبیاری در شروع مرحله گل‌دهی تاثیر منفی بیشتری بر روی اکثر صفات تحت مطالعه داشت و از تیمارهای تخفیف دهنده تنش، گلایسین‌ نقش مهم‌تری را نسبت به سالسیلیک اسید در کم کردن اثرات نامطلوب ایفا نمود.

کلیدواژه‌ها