تأثیر تنش خشکی و تاریخ های مختلف کاشت بر برخی خصوصیات کمی و کیفی سه هیبرید ذرت (Zea mays L.) در منطقه شمال خوزستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد فیروز آباد

2 دانشگاه آزاد واحد فیروز آباد

3 دانشگاه ازاد واحد فیروز اباد

4 مرکز تحقیقات کشاورزی صفی اباد

5 دانشگاه ازاد شیراز واحد فیروز اباد

چکیده

آزمایش به‌صورت اسپلیت اسپلیت پلات(کرت‌های دوبار خردشده) در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال 1394 انجام شد. فاکتور اصلی شامل تنش گرما(تاریخ کاشت) در سه سطح(یکم تیرماه ، بیستم تیرماه و نهم مرداد ماه)، فاکتور فرعی شامل تنش خشکی در سه سطح(آبیاری بعد از 70(بدون تنش)، 90 (تنش متوسط)و 120(تنش شدید) میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر) و فاکتور فرعی فرعی شامل سه هیبرید 704، کارون 701 و AS71 بودند. نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت و هیبرید بر عملکرد دانه، وزن هزار دانه و تعداد دانه در ردیف بلال و تعداد ردیف دانه در بلال معنی‌دار ولی اثر سایر فاکتورها معنی دار نبود. اثر متقابل تاریخ کاشت و هیبرید بر شاخص سطح برگ بوته، اثر متقابل آبیاری و هیبرید بر هدایت روزنه ای، اثر تاریخ کاشت، هیبرید و اثر متقابل تاریخ کاشت و هیبرید بر ارتفاع بوته معنی‌دار بودند. مقایسه میانگین صفات نشان داد که بالاترین تعداد ردیف دانه در تاریخ کاشت سوم(8/13) و در هیبرید 704 و کارون 701(به ترتیب 2/13 و 3/13)، بالاترین تعداد دانه در ردیف در تاریخ کاشت سوم(2/40) و در هیبرید 704(65/37)، بالاترین وزن هزاردانه در تاریخ کاشت سوم(438 گرم) و هیبرید کارون 701(2/388 گرم)، بالاترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت سوم(05/697 گرم در متر مربع) مشاهده گردید. هیبرید کارون 701 در تاریخ کاشت سوم دارای بیشترین شاخص سطح برگ بودند. هیبرید AS71 در دور آبیاری اول و هیبریدهای 704 و کارون 701 در دور آبیاری سوم دارای بیشترین هدایت روزنه ای بودند.

کلیدواژه‌ها