بررسی اثر سطوح مختلف عناصر روی و کادمیم بر عملکرد گیاه ترب سفید در یک خاک آهکی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی خرد گرایان مطهر

2 دانشجوی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی

3 دانشگاه زابل، دانشکده علوم گروه شیمی

4 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، زابل