اثر پرایمینگ بذر و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم رقم چمران در شمال خوزستان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

2 استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد، دزفول، ایران

چکیده

ه‌ منظور بررسی اثر پرایمینگ بذر و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم رقم چمران تحقیقی در سال زراعی ۹۴-۱۳۹۳ به صورت طرح فاکتوریل بر پایه کاملا تصادفی در مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول اجرا گردید. تیمارها شامل پرایمینگ با سالیسیلیک اسید در چهار سطح {شاهد( آب مقطر)، 7/0، 2/1 و ۱/۷ میلی مولار} و تاریخ کاشت نیز در چهار سطح (۲0 آذرماه،۳۰ آذرماه،۱۰ دی ماه،۲۰ دی ماه) با چهار تکرار بود. نتایج نشان داد که تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای آن در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. صفات مورد بررسی در آخرین تاریخ کاشت به طور معنی داری کاهش نشان دادند. عملکرد دانه در تاریخ کاشت سوم(10دی ماه) دارای بیشترین مقدار(7/6207 کیلوگرم در هکتار) بود. بیشترین عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت به ترتیب با مقادیر 14155 کیلوگرم در هکتار و نیز 03/44 درصد در تاریخ کاشت سوم مشاهده گردید. بطور کلی صفات مورد بررسی در آخرین تاریخ کاشت به طور معنی داری کاهش نشان دادند بنابراین جهت حصول بیشترین عملکرد و اجزای عملکرد، پرایمینگ با غلظت 7/0 میلی مولار و تاریخ کاشت 10 دی ماه توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها