بررسی قابلیت ترکیب پذیری خصوصیات مورفو- فیزیولوژیکی آفتابگردان تحت شرایط آبیاری مطلوب و محدود

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه آزاد اسلامی

2 استاد/دانشگاه آزاد اسلامی

3 هیات علمی/مرکز تحقیقات کشاورزی

چکیده

بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی لاین ها تحت شرایط آبیاری مطلوب و محدود به منظور استفاده والدین در ایجاد واریته های هیبرید جدید ضروری است. افزون بر این، نوع وراثت صفات می تواند در تصمیم گیری برای تعیین روش های اصلاحی مناسب و پیش بینی میزان پیشبرد ژنتیکی ناشی از گزینش کمک کند. در این پژوهش،که در دو سال زراعی 1393 و 1394 انجام گردید به منظور بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی در آفتابگردان، پنج لاین نر عقیم و چهارتستر بازگردانندة باروری به صورت لاین در تستر در سال 1392تلاقی داده شدند. هیبریدهای حاصل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار برای آبیاری نرمال وسه تکرار برای تنش بررسی شدند. براساس نتایج میانگین مربعات تجزیه مرکب صفات زراعی و فیزیولوژیک تحت شرایط آبیاری محدود، در صفات مختلف معنی دار گردید. از نظر عملکرد دانه لاین AGK30 بالاترین GCA مثبت و معنی دار و AGK2 بیشترین GCA منفی و معنی دار با صفت مذکور داشت. در بررسی تسترها، تستر(RGHK50) بالاترین میزان GCA مثبت و معنی دار و تستر(RGHK56) بیشترین GCA منفی و معنی داری را با عملکرد داشت در بررسی قابلیت ترکیب پذیری خصوصی هیبرید (RGHK56×AGK44) بیشترین SCA مثبت و معنی دار و همچنین هیبرید(RGHK25× AGK110) بالاترین میزان SCA منفی و معنی دار را به خود اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها