بررسی ارتباط بین زیر واحدهای گلیادین با صفات کیفی دانه در برخی از ارقام گندم نان در شرایط تنش کم‌آبی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 بخش کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران

3 دانشیار بخش کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی ارتباط بین زیر واحدهای گلیادین با صفات کیفی دانه، تعداد 30 رقم و لاین گندم نان در شرایط تنش کم‌آبی انتهای فصل کشت و بررسی شدند. تنوع پروتئین‌های گلیادین به روش الکتروفورز پلی اکریلامید گرادیان اسیدی (A-PAGE) انجام شد. تعداد باندهای مشاهده شده برای ارقام شامل 1-5 زیر واحد α، 1-5 زیر واحد ß، 3-8 زیر واحد γ و 3-6 زیر واحد ω بود. در بین زیر واحدهای α بالاترین درصد فراوانی به آلل α1 و α3، در بین زیر واحدهای ß گلیادین بالاترین درصد فراوانی به آلل ß4، در بین زیر واحدهای γ گلیادین به زیر واحد γ1 و γ5 و در بین زیر واحدهای زیر واحد ω گلیادین بیشترین فراوانی به آلل‌های ω5 و ω6 اختصاص داشت. رابطه بین درصد پروتئین دانه با زیر واحد 2α، عدد زلنی با زیر واحدهای 3ß وß ، عدد سختی بذر با زیر واحدهای 2α و 8γ و وزن هزار دانه با 5γ مثبت و معنی‌دار بود. همچنین، بین درصد جذب آب و دو زیر واحد گلیادین5γ و 5ω همبستگی منفی و معنی‌دار مشاهده شد. بر اساس نتایج جدول تجزیه رگرسیون گام به گام، بین آلل‌های 2α، 2ß و 5α و درصد پروتئین دانه، آلل 4ß و عدد زلنی، آلل 2α و میزان سختی دانه، آلل 5γ و نشاسته و 5ω و میزان جذب آب آرد و وزن هزار دانه و آلل 5γ زیر واحد گلیادین ارتباط معنی‌دار دیده شد. زیرواحدهای فوق، می‌توانند به عنوان مارکرهای بیوشیمیایی ما را جهت به دست آوردن نتاج با کیفیت نانوایی بالا یاری دهند

کلیدواژه‌ها