بررسی کشت مخلوط ذرت و خیار و تاثیرآن برکنترل علف‌های‌هرز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور

2 مربی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور

3 گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور

چکیده

به منظور بررسی اثر کشت مخلوط ذرت و خیار بر علف‌های‌هرز، پروژه تحقیقاتی در سال 1392 در مزرعه کنترل شده در دانشگاه پیام نور مرکز مریوان (استان کردستان) انجام شد. تیمارهای اصلی پژوهش شامل دو تیمار (وجین و عدم وجین) و تیمارهای فرعی شامل 6 تیمار 100% ذرت، 100% خیار، 100% ذرت + 100% خیار، %50 خیار + 100% ذرت، 50% ذرت + 100% خیار و 50% ذرت + 50% خیار بود. پس از آماده سازی زمین مطابق با الگوهای ترکیب‌های مختلف کشت، در زمان مناسب کاشت صورت گرفت. در تیمارهای وجین، علف‌های‌هرز به صورت مکانیکی از کرت‌های تعیین شده حذف شدند. در زمان برداشت ذرت و خیار نسبت برابری زمین(LER)، تشعشعات فعال فتوسنتزی (PAR) و زیست توده خشک آنها اندازه گیری شد. پس از برداشت ذرت فاکتورهای عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت اندازه‌گیری و محاسبه شد. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای مختلف ترکیب کاشت بر عملکرد دانه ذرت تاثیر معنی‌داری نداشت. تاثیر تیمارهای مختلف وجینی و ترکیب‌های مختلف کاشت بر LER ذرت و خیار معنی‌دار نبود. از طرفی تاثیر وجین و ترکیب‌های مختلف کشت بر وزن خشک علف‌های‌هرز معنی‌دار بود. بیشترین مقدار وزن خشک علف‌های‌هرز در تیمارهای 100 درصد خیار و بدون وجین بدست آمد و کمترین وزن خشک علف‌های‌هرز مربوط به تیمار 100 درصد خیار+ 100 درصد ذرت و با وجین بود. به طور کلی کمترین میزان PAR مربوط به کشت خالص(ذرت)، و بیشترین میزان PAR مربوط به کشت مخلوط (ذرت و خیار) بود.

کلیدواژه‌ها