بررسی تاثیر گوگرد و مایه تلقیح تیوباسیلوس بر غلظت آهن، روی، فسفر و عملکرد کمی و کیفی سویا در آزاد شهر

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

جهت بررسی تاثیرگوگرد و تلقیح تیوباسیلوس بر غلظت آهن، روی، فسفر و عملکرد کمی و کیفی سویا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1394 در مزرعه گل چشمه (آزادشهر، استان گلستان) اجرا گردید. فاکتورهای این آزمایش تلقیح باتیوباسیلوس در دو سطح شامل (عدم تلقیح ، تلقیح با تیوباسیلوس) و گوگرد در پنج سطح (0، 100، 200، 300 و 400 ) کیلوگرم گوگرد خالص در هکتار بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر گوگرد بر عملکرد دانه در سطح احتمال 1% معنی‌دار بود، تیمار 400 کیلوگرم بالاترین عملکرد دانه (3180کیلوگرم در هکتار) را داشته و تیمار شاهد کمترین میزان صفت (2711 کیلو گرم در هکتار) را داشت. بین تیمارهای تلقیح با تیوباسیلوس از نظر این صفت در سطح احتمال یک در صد اختلاف معنی‌داری مشاهده شد، تیمارتلقیح با (2992 کیلوگرم در هکتار) بالاترین و تیمار شاهد نیز کمترین عملکرد دانه (2848 کیلوگرم بر هکتار) را داشتند. اثرات گوگرد بر ارتفاع بوته، قطرساقه، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، وزن هزار دانه، عملکر دانه و درصدروغن معنی دار شد. تیوباسیلوس بر همه شاخص های فوق به جز درصد روغن تاثیر معنی داری داشت. اثر رقم بر عملکرد دانه، در صد روغن معنی دار شد.

کلیدواژه‌ها