مطالعه کارایی مصرف نیتروژن آلی و شیمیایی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و خصوصیات زراعی ذرت علوفه‌ای (Zea mayze L.)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا تخصصی دانشگاه آزاد کرج

2 کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران.

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

جهت بررسی و ارزیابی اثرات نیتروژن آلی و شیمیایی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و خصوصیات زراعی ذرت، آزمایشی در سال زراعی 1391 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه طرق مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی اجرا شد. اثرات 9 تیمار کودی شامل سه نوع کود آلی کمپوست (16 و 32 تن در هکتار)، گاوی (24 و 48 تن در هکتار)، مرغی (5/9 و 19 تن در هکتار)، کود شیمیایی اوره به میزان 225 و 450 کیلوگرم در هکتار و عدم مصرف کود (شاهد) به‌عنوان کرت‌های اصلی و دو رقم ذرت علوفه‌ای (زودرس سینگل کراس فجر و دیررس 704) در کرت‌های فرعی به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار مطالعه شد. نتایج تجزیه واریانس داده‌های آزمایش اختلاف معنی‌داری را بین تیمارها در صفات قطر بلال، طول بلال، ارتفاع بلال و طول تاسل در سطح 5% و برای صفات فاصله زمانی بین ظهور دانه گرده و رشته‌های ابریشمی (ASI)، (تعداد روز از کاشت تا گرده‌افشانی (ظهور تاسل) و تعداد کل برگ بوته در سطح یک درصد نشان داد. نتایج مقایسه میانگین با روش چند دامنه‌ای دانکن نشان داد که حداکثر عملکرد علوفه (بیوماس تر و بیوماس خشک) متعلق به تیمار کمپوست 32 تن در هکتار به‌ترتیب با متوسط عملکرد 41/70 و 84/52 تن در هکتار وکم‌ترین عملکرد علوفه (بیوماس تر و بیوماس خشک) متعلق به تیمار شاهد به‌ترتیب 16/49 و 15/39 تن در هکتار است.

کلیدواژه‌ها