خصوصیات برگ ریحان (Ocimum basilicum L) تحت تأثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و کمپوست چای

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

3 عضو هیأت علمی

چکیده

به‌منظور بررسی اثر کودهای آلی اسید هیومیک و ‌کمپوست چای بر خصوصیات برگ گیاه ریحان، شامل تعداد برگ، کلروفیل کل برگ، نیتروژن برگ، وزن تر برگ، وزن خشک برگ، سطح برگ و وزن مخصوص برگ، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 4 تکرار در شرایط گلدانی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل، مقادیر مختلف اسید هیومیک (HA) (صفر، 50 و 150 میلی‌گرم در کیلوگرم) و کمپوست چای (CT) (صفر، 5/0 و 1 درصد وزنی خاک) بود. مطابق نتایج اثر متقابل هیومیک اسید و کمپوست چای بر صفات تعداد برگ در سطح احتمال یک درصد و بر صفات کلروفیل کل برگ، نیتروژن برگ وزن تر و خشک برگ در سطح پنج درصد معنی‌دار بود. همچنین بیشترین میزان کلروفیل برگ در مصرف 100 میلی‌گرم در کیلوگرم اسید هیومیک و بیشترین میزان نیتروژن برگ، وزن تر برگ، وزن خشک برگ، سطح برگ و وزن مخصوص برگ در مصرف 50 میلی‌گرم در کیلوگرم اسید هیومیک و کمترین میزان صفات مذکور در تیمار عدم مصرف اسید هیومیک مشاهده شد. همچنین بیشترین میزان تعداد برگ، کلروفیل برگ، درصد نیتروژن، وزن تر برگ، وزن خشک برگ و وزن مخصوص برگ در تیمار 1 درصد از وزن خاک مصرف کمپوست چای مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها