ارزیابی مدل آکواکراپ به منظور کاهش تاثیر تنش آبی ناشی از تغییر تاریخ کاشت در زراعت گندم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب کرج ایران

2 بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک موسسه تحقیقات خاک و آب کرج ایران

چکیده

تاریخ کشت از عوامل مؤثر در عملکرد محصولات کشاورزی می‌باشد که انتخاب مناسب آن موجب افزایش عملکرد گیاهان زراعی می‌گردد. یکی از مدل‌های پیشرفته و کاربردی مناسب در حوزه آب، خاک و گیاه مدل آکواکراپ هست که قابلیت و توانایی بالایی در شبیه‌سازی عملکرد در شرایط محیطی مختلف دارد. در این راستا با استفاده از آمار و اطلاعات هواشناسی بلندمدت 14 ساله (1379 الی 1393) تأثیر تاریخ‌های کشت متفاوت(در بازه 7 روزه) گیاه گندم در منطقه حمیدیه استان خوزستان با استفاده از مدل آکواکراپ بررسی شد. به‌منظور اعتبارسنجی، نتایج شبیه‌سازی مدل آکواکراپ با نتایج عملکرد اندازه‌گیری شده در دو پایلوت منتخب مورد مقایسه و ارزیابی واقع شد. نتایج حاصل از اندازه‌گیری عملکرد در دو پایلوت در سال زراعی 94-93 نشان داد که چنانچه گندم در محدوده دهه دوم آبان ماه کشت گردد، عملکرد از حدود 2 به 6/2 تن در هکتارقابل ‌افزایش است. نتایج حاصل از مدل و مقادیر اندازه‌گیری نشان داد که مدل آکواکراپ توانایی و قابلیت بالایی در پیش‌بینی عملکرد در تاریخ‌های کشت ‌شده داشته و می‌توان در شرایط مشابه و با دقت مناسب (ریشه میانگینمربعات خطا 26/0 کیلوگرم در هکتار و خطای مطلق 11 درصد) از این مدل در پیش‌بینی عملکرد گندم استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها