تأثیر مصرف کود‌های شیمیایی و بیولوژیکی نیتروژنه و فسفره در شرایط مصرف کمپوست نیشکر بر عملکرد کمی و کیفی ذرت (.Zea mays L)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

این تحقیق به صورت طرح کرتهای نواری در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار به مرحله اجرا گذاشته شد. عامل اول شامل مقادیر مختلف کود شیمیایی و زیستی نیتروژنه در 3 سطح شامل 1- تماماً از طریق نیتروکارا، 2- 25% اوره + نیتروکارا، 3- 50% اوره + نیتروکارا و عامل دوم شامل کود شیمیایی و زیستی فسفره در 3 سطح به صورت 1- تماماً از طریق فسفات بارور2، 2- 25% سوپر فسفات تریپل + فسفات بارور2، 3- 50% سوپر فسفات تریپل + فسفات بارور2 بود. نتایج نشان داد که کود نیتروژنه وفسفره تاثیر معنی داری بر تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت و عملکرد پروتئین داشت. تاثیر برهمکنش کود نیتروژنه و فسفره بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، وزن هزاردانه و عملکرد پروتئین معنی دار ولی بر سایر صفات تاثیر معنی‌دار نداشت. بیشترین عملکرد دانه و عملکرد پروتئین مربوط به 50% کود اوره + نیتروکارا و 50% سوپر فسفات تریپل + بارور-2 بترتیب با 7476 و 830 کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه و عملکرد پروتئین مربوط به تیمار مصرف کود تماماً از طریق کود زیستی نیتروکارا و بارور-2 بترتیب با 4401 و 329 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد. نتایج کلی نشان داد که در شرایط کاربرد کمپوست نیشکر، مصرف کود شیمیایی توام باکود زیستی در افزایش عملکرد کمی و کیفی ذرت تاثیر دارد و بیشترین تاثیر در شرایط 50% کود اوره + نیتروکارا و 50% سوپر فسفات تریپل + بارور-2 حاصل شد.

کلیدواژه‌ها