ارزیابی سطوح زئولیت بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات مورفو- فیزیولوژیکی سه رقم گندم دیم در منطقه خرم آباد

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 زراعت، کشاورزی ، دانشگاه ازاد خرم آباد، ایران

2 عضوهیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان لرستان

چکیده

ایران دارای اقلیم خشک و نیمه خشک بوده و همواره با مشکل خشکسالی مواجه بوده است ، کاربرد سوپر جاذب ها (زئولیت) موجب افزایش کارایی مصرف آب می شود .به منظور ارزیابی سطوح زئولیت بر عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیکیِ سه رقم گندم دیم در منطقه خرم‌آباد آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه‌ بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد در سال زراعی 95 -1394 به اجرا درآمد. عوامل مورد بررسی شامل زئولیت (شامل چهار سطح: عدم کاربرد (شاهد) و کاربرد 4 ، 8 و 12 تن زئولیت در هکتار) و رقم (شامل سه سطح :کریم، کوهدشت و قابوس) بود. نتایج نشان داد که اثر عوامل زئولیت و رقم بر صفات ارتفاع بوته، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله، سبزینگی برگ، وزن هزار دانه در سطح آماری یک درصد و عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در سطح آماری پنج درصد معنی‌دار بود. اثر متقابل زئولیت و رقم بر عملکرد دانه در سطح آماری یک درصد معنی‌دار بود. بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار رقم قابوس و مصرف 12 تن زئولیت در هکتار (4422 کیلوگرم در هکتار) و کمترین عملکرد دانه مربوط به تیمار شاهد (3/3664 کیلوگرم در هکتار) بود. نتایج نشان داد که کاربرد زئولیت می‌تواند با افزایش و ذخیره رطوبت و همچنین جذب بیشتر عناصر عذایی و انتقال آن از خاک به اندام‌های گیاه، باعث افزایش عملکرد دانه شود.

کلیدواژه‌ها