اثر سطوح مختلف آبیاری و کمپوست بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد دو رقم عدس (.Lens culinaris Medik) در شرایط دیم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

2 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و کمپوست بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد دو رقم عدس آزمایشی به صورت کرت‌های دو بار خرد شده در مزرعه‌ای واقع در شهرستان سقز استان کردستان در سال زراعی 1395 انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل دور آبیاری در سه سطح در کرت اصلی، کمپوست در سه سطح (شاهد، 15 و 30 تن در هکتار) در کرت فرعی و رقم (بیله سوار و کیمیا) در کرت فرعی فرعی با سه تکرار بودند. نتایج نشان داد اثر دور آبیاری بر کلیه صفات مورد بررسی معنی دار بود. اثر کمپوست و اثر متقابل رقم × آبیاری بر کلیه صفات مورد بررسی به غیر از ارتفاع بوته معنی دار بود. همچنین اثر رقم نیز بر کلیه صفات به غیر از وزن خشک اندام هوایی و درصد ازت ریشه معنی دار بود. اثر متقابل سطح آبیاری × کمپوست نیز بر کلیه صفات به غیر از وزن خشک اندام هوایی و درصد ازت اندام هوایی معنی دار بود. در نهایت اثر رقم × کمپوست نیز بر ارتفاع بوته، وزن خشک اندام هوایی و درصد ازت اندام هوایی معنی دار بود. نتایج نشان داد سطح دو مرتبه آبیاری در رقم بیله سوار و کیمیا عملکرد دانه را در مقایسه با تیمار عدم آبیاری به ترتیب 84/64 و 22/61 درصد افزایش داد. همچنین تیمار اثر متقابل دو مرتبه آبیاری همراه با سطح 30 تن در هکتار کمپوست بالاترین ارتفاع بوته، محتوی کلرفیل، وزن خشک ریشه، درصد ازت ریشه، تعداد گره ریشه و عملکرد دانهرا به خود اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها