تاثیر بایوپرایمینگ با قارچ تریکودرما بر جوانه‌زنی و برخی از صفات رویشی سویا و کلزا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد کرج

3 پژوهشکده کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، کرج.

چکیده

به منظور بررسی اثر بایوپرایمینگ با گونههایی منتخب از تریکودرما بر ویژگیهای مورفولوژیکی و جوانهزنی بذور کلزا (Brassica napus) رقم پاکوتاه اوکاپی و سویا (Glycine max) رقم ویلیامز، آزمایشی در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تاثیر جهش با پرتوی گاما بر ژنوم تریکودرما و افزایش کارایی آن بررسی شد. آزمایش با سه سطح تلقیح: شاهد (عدم تلقیح با قارچ)، تلقیح با اسپور گونه‌های پرتوندیده و تلقیح با جدایه‌های موتانت منتخب همان گونه‌ها، در پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای انجام شد. ارزیابی کلیه شاخص های جوانه زنی (درصد جوانه‌زنی، طول ساقه‌چه و ریشه‌چه و گیاهچه و وزن تر و خشک آن‌ها و شاخص ویگور) بر اساس روش ISTA بررسی شد. بذر سویای پرایم شده با تریکودرما (پرتو ندیده و موتانت(، در اکثر شاخص‌ها دارای تفاوت معنی دار با سایر تیمارها بود و مؤلفه های رشدی به ویژه در مراحل استقرار و رشد اولیه بهبود یافت. در بذور کلزا، کلیه شاخص های جوانه زنی در اثر بیوپرایم شدن با تریکودرما کاهش یافت و در بیشتر شاخص ها اختلاف معنی داری بین تیمارهای تریکودرمای موتانت و والد وجود نداشت. به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از بیوپرایمینگ بذر با قارچ تریکودرما تاثیرات متفاوتی بر پارامترهای رشدی گیاهان مورد بررسی دارد و برای کاربرد این تکنیک باید مطالعات موردی برای هر ژنوتیپ گیاهی انجام شود.

کلیدواژه‌ها