ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی و رشد جو زراعی (Hordeum vuIgare) تحت‌تأثیر آللوپاتی عصاره آبی شاخ و برگ و ریشه‌ی علف‌هرز موچه (Lepidium draba L.)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علوم علفهای هرز دانشگاه محقق اردبیلی.

2 4دکتری اکولوژی گیاهان زراعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، البرز.

3 دکترای اکولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان.

چکیده

این آزمایش جهت ارزیابی اثر عصاره آبی اندام‌های هوایی، زیرزمینی و مخلوط علف‌هرز موچه بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های جو زراعی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار در سال‌های 1393 و 1395 در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل عصاره آبی اندام‌های هوایی و زیرزمینی موچه و مخلوط آن‌ها در نسبتی مساوی با هم و در پنج غلظت 5، 10، 20، 40 و 80 درصد حجمی بود و برای تیمار شاهد نیز از آب مقطر استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، عصاره آبی اندام‌های مختلف موچه در سطوح مختلف کاربرد تأثیر معنی‌داری بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای جو زراعی در مقایسه با شاهد داشتند (01/0>p). با افزایش سطح غلظت عصاره آبی مورد کاربرد گیاه موچه، درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه، طول ساقه‌چه و وزن‌تر ریشه‌چه و ساقه‌چه و همچنین تعداد ریشه‌های فرعی به‌طور معنی‌داری کاهش یافتند. بیشترین میزان صفت‌های مورد بررسی در این آزمایش در تیمار شاهد و سپس در کاربرد غلظت پنج درصد عصاره اندام‌های مختلف موچه مشاهده شد و کمترین میزان صفات مذکور در غلظت 80 و 40 درصد عصاره اندام‌های مختلف موچه حاصل شد. کاربرد غلظت‌ 80 درصد حجمی از عصاره...

کلیدواژه‌ها