مقایسه تولید گیاه کاسنی (Cichoirium intybus L.) در شرایط هواکشت و خاک و بررسی اثر NAA بر خصوصیات مورفولوژیکی آن در سیستم هواکشت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر

2 گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این پژوهش یک سیستم هواکشت طراحی و ساخته شد و سپس صفات مورفولوژیک گیاه کاسنی در این سیستم با گیاهان کشت شده در خاک مقایسه شدند. همچنین در آزمایش جداگانه‌ای اثر غلظت تنظیم کننده رشد NAA(0، 1/0، 3/0 و 5/0 میلی‌گرم در لیتر) روی صفات موفولوژیک این گیاه در سیستم هواکشت مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آزمایش مقایسه‌ای بین سیستم هواکشت و تولید در خاک نشان داد که گیاهان تولید شده در سیستم هواکشت از نظر صفات تعداد برگ در گیاه، ارتفاع گیاه، طول ریشه، حجم ریشه، وزن تر و خشک ریشه، وزن تر و خشک اندام‌هوایی به طور معنی‌داری از گیاهان تولید شده در خاک بهتر بودند. همچنین نتایج مقایسه میانگین نشان داد که غلظت mg l-1 NAA5/0بیشترین طول کل گیاه (cm 4/152)، طول ریشه ( cm76)، تعداد برگ (59)، وزن تر اندام‌هوایی (g3/51)، وزن خشک اندام‌هوایی (g 3/15)، وزن خشک ریشه (g 1/6)، وزن تر ریشه (g 1/18) و حجم ریشه (cm3 9/17) را داشته است.

کلیدواژه‌ها