مطالعه عملکرد، صفات رویشی و جوانهزنی بذرهای لوبیا چیتی حاصل از بیوپرایمینگ با قارچ تریکودرما

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرج

3 پژوهشکده کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، کرج

چکیده

افزایش درصد جوانهزنی و شاخصهای رشدی با استفاده از روشهایی مانند بیوپرایمینگ دارای اهمیت میباشد. مطالعهی حاضر به منظور بررسی تاثیر بیوپرایمینگ با تعدادی از گونه های منتخب قارچ تریکودرمای بومی ایران بر عملکرد، جوانهزنی و صفات رویشی و مورفولوژیکی گیاهچههای حاصل از بذور گیاه لوبیا رقم تلاش انجام شد. همچنین تاثیر القای جهش با پرتوی گاما برژنوم قارچ تریکودرما و افزایش احتمالی کارایی بیوپرایمینگ با موتانتهای تریکودرما نیز مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش با سه تیمار: کنترل (عدم تلقیح)، تلقیح با بیوفرمولاسیون تهیه شده از گونههای تریکودرمای والد و تلقیح با جدایههای موتانت تریکودرما، در پژوهشکده کشاورزی هستهای در قالب طرح کاملا تصادفی، با چهار تکرار انجام شد. ارزیابی صفات (درصد جوانه زنی، طول گیاهچه و ساقه و ریشه، وزن تر و خشک آنها و شاخص ویگور) با روش استاندارد ISTA و عملکرد بوته در گلخانه بررسی شدند. نتایج نشان داد، بیوپرایمینگ بذر لوبیا با بیوفرمولاسیون حاصل از گونههای قارچ تریکودرما (پرتوندیده و موتانت)، عملکرد گیاه را به طور چشمگیری نسبت به شاهد افزایش داد. درصد جوانهزنی بذور نیز با تیمارهای قارچی بسیار بالاتر از شاهد بود. صفت مهم وزن خشک نیز نسبت به شاهد افزایش یافته و همچنین اختلاف معنیداری با شاهد داشت. طول گیاهچههای بذور بیوپرایم شده با تریکودرما کوتاهتر از شاهد بودند. اغلب شاخصها در سطح احتمال یک درصد به طور معنیداری بالاتر از شاهد بودند. نتایج مطالعه نشان میدهد، در گیاه لوبیا، استفاده از بیوپرایمینگ بذر با قارچ تریکودرما، باعث بهبود اغلب مؤلفههای رشدی گیاه به ویژه در مراحل استقرار و رشد اولیه آن دارد.

کلیدواژه‌ها