اثرتاریخ کاشت زمستانه بر صفات کیفی و عملکرد ارقام بهاره کلزا (Brassica napus) در شرایط کاربرد روی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

2 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تاکستان

3 استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

4 استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تاکستام

5 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان

چکیده

به منظور مطالعه اثر تاریخ کاشت زمستانه و محلول پاشی عنصر روی بر عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب ارقام بهاره کلزا(Brassica napus) ،آزمایشی به صورت فاکتوریل‌اسپلت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار به مدت دو سال(94-93 و 95-94)در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا گردید. در این آزمایش عامل تاریخ کاشت زمستانه شامل 5 ام ،15ام و 25 ام اسفندماه و عامل عنصر روی در دو سطح شامل محلول پاشی با سولفات روی و عدم کاربرد روی( محلول پاشی با آب خالص) به صورت فاکتوریل در کرتهای اصلی و ارقام بهاره شامل RGS003 ,Zafar, Julius , Jerry , Zabol 10 , Hyola 4815 در کرتهای فرعی قرار گرفتند.‌‌‌نتایج تجزیه مرکب داده ها نشان داد که اثر سال، تاریخ کاشت، محلول‌پاشی عنصر روی، رقم و اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر صفات کیفی‌(میزان گلیکوزینولات دانه و اسیدهای چرب)، در تاریخ‌های مختلف کاشت و نیز در ارقام تفاوت معنی‌داری در سطح احتمال 1 درصد داشتند. بیشترین عملکرد دانه در رقم zafar با میانگین 4258 کیلوگرم در هکتار و رقم hyola4815 با میانگین 4192 کیلوگرم در هکتار، در تاریخ کاشت 5 اسفند مشاهده شد.‌همچنین کمترین میزان گلوکوزینولات دانه در رقم‌zafar با میانگین‌313‏/8 میلی‌گرم در گرم وزن خشک کنجاله و رقمhyola4815 با میانگین567‏/8 میلی‌گرم در گرم وزن خشک کنجاله در تاریخ کاشت 5 اسفند بدست آمد.

کلیدواژه‌ها