بررسی میزان عناصر کادمیوم، سرب و نیتروژن برنج در منطقه ابرج فارس

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

گروه محیط زیست، واحد اباده، دانشگاه ازاد اسلامی، اباده، ایران

چکیده

برنج یکی از اقلام پر مصرف غذایی است که در معرض آلودگی به عناصر و فلزات سنگین قرار دارد. با توجه به اینکه ورود فلزات سنگین به زنجیره غذایی و رسیدن به غلظت‌های بحرانی، اثرات سوء متابولیکی و فیزیولوژیکی بر انسان‌ها بر جای می‌گذارد، بررسی سلامت برنج های تولید شده ضروری است. هدف از این مطالعه، بررسی میزان عناصر کادمیوم، سرب و نیتروژن برنج در منطقه ابرج شهرستان مرودشت در استان فارس و مقایسه با استاندارد ملی بود. در سال 1395، طی سه ماه متوالی مرداد، شهریور و مهر، از چهار ایستگاه مورد مطالعه، نمونه برداری به طور تصادفی از خاک و گیاه (ریشه و دانه) برنج انجام گرفت. نتایج نشان داد که میزان کادمیوم و سرب در خاک و دانه برنج، کمتر از میزان استاندارد ملی کشاورزی است که بیانگر فقدان آلودگی به سرب و کادمیوم در برنج تولید شده است. از طرف دیگر میزان نیتروژن در خاک و دانه برنج، بالاتر از حد استاندارد ملی کشاورزی است که نشان دهنده آلودگی خاک به نیترات و تجمع بیش از حد آن، در برنج تولید شده در این منطقه است. بنابراین، استفاده از کودهای حاوی عناصر سرب و کادمیوم به میزان کافی بوده است؛ اما کودهای نیترات، بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها