بررسی ارتباط بین نشانگرهای ISSR و صفات مهم در ارقام مختلف سویا با روش رگرسیون

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 شهرستان گنبد کاووس. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

2 دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گنبدکاووس

3 دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گنبد کاووس

4 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

5 دانشجو دکتری اصلاح نباتات دانشگاه گیلان

چکیده

یکی از پیشرفت‌های بزرگ در زمینه‌ی تشخیص نشانگر‌ها، شناسایی نشانگر‌های پیوسته با صفات زراعی مفید، است و همچنین ارزش نشانگر‌ها در آنالیز وراثت صفات در گیاهان زراعی، مشخص شده است. در این تحقیق ارتباط بین صفات زراعی و نشانگر مولکولیISSR درژنوتیپ‌های مختلف سویا مورد بررسی قرار گرفت. تنوع ژنتیکی ارقام مختلف سویا با استفاده از10آغازگر ISSRنشان داد که ازتعداد 68 قطعه ای که در کل ارقام تولید شد34 قطعه چند شکل بودند. مقدارPIC بین 147/0 تا 058/0 در آغازگرهامتغیر بود. بیشترین میزان شاخص نشانگری مربوط به آغازگر PRl-6با مقدار 39/8 به دست آمد که نشان‌دهنده قدرت تفکیک بالاتر این آغازگر نسبت به سایر آغازگر‌ها است. تجزیه ارتباط با استفاده از ماتریس ساختار جمعیت و با مدل‌های آماریGLM،MLM وبا استفاده از نرم افزارTASSELبرای 21 متغیر انجام شد. مدل MLMدرسطح احتمال 5 درصد 6 نشانگر را مرتبط با صفات ارزیابی شده شناسایی نمود. مطابق نتایج تجزیه ارتباط بالاترین ضریب تبیین به نشانگرISSR9-2با توجیه 21/0 درصد از تغییرات تعداد شاخه اصلی اختصاص داشت. در مجموع با توجه به بالا بودن آماره‌های تنوع ژنتیکی برای نشانگر‌هایISSR10-1،ISSR2-3و ISSR2-4می‌توان از آن‌ها در برنامه‌های اصلاحی دیگر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها