تعیین سهم و اهمیت صفات مورفولوژیک بر عملکرد میوه ارقام هیبرید اصلاحی خیار گلخانه‌ای

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشکده کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) مرکز تحقیقات اصلاح و تولید بذر

چکیده

به منظور ارزیابی صفات زراعی و عملکرد میوه 23 رقم هیبرید اصلاح شدۀ خیار گلخانه‌ای و تعیین روابط بین آن‌ها، آزمایشی در سال زراعی 94-1393 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانۀ تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) انجام شد. اطلاعات جمع‌آوری شده بر اساس صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد عبارت از: عملکرد کل و تعداد کل میوه، عملکرد و تعداد میوه در سه بازۀ زمانی (ابتدای دوره، میان‌دوره، پایان دوره)، ارتفاع بوته، طول و عرض برگ، طول و قطر میوه، قطر ساقه، روز تا گلدهی و میوه‌دهی و اولین گرۀ گلدار بودند. ضرایب همبستگی بین صفات نشان داد که هر یک از صفات تعداد کل میوه و قطر میوه همبستگی مثبت و معنی‌داری را با عملکرد کل میوه داشتند. نتایج حاصل از ضرایب مسیر برای عملکرد میوه خیار نشان داد که صفت تعداد میوه بیش‌ترین اثر مستقیم و مثبت را بر عملکرد میوه داشته لذا این صفت به خوبی معرف عملکرد بالای میوه بوده و می‌تواند به عنوان معیاری مناسب جهت گزینش ارقام با عملکرد بالا محسوب شود. تجزیه رگرسیون مرحله‌ای نشان داد که 30/96 درصد از کل تغییرات عملکرد میوه به تنهایی توسط تعداد کل میوه توجیه می‌شود. از طرف دیگر عملکرد کل میوه، عملکرد و تعداد میوۀ پایان دوره، بیشترین تغییرات تعداد کل میوه را توجیه کردند.

کلیدواژه‌ها