بررسی اثر کود نیتروژن، تراکم کاشت و تاریخ کاشت بر روی عملکرد و ترکیب شیمیایی روغن فرار ریحان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زراعت ، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی ، چالوس ، ایران

چکیده

ریحان یکی از ادویه های رایج در جهان است. برگها معمولاً به عنوان طعم دهنده در بسیاری از محصولات غذایی استفاده می شوداین آزمایش در سال زراعی 1398 در مزرعه تحقیقاتی دماوند به منظور بررسی اثر کود نیتروژن، تراکم کاشت و تاریخ کشت بر روی عملکرد و ترکیب شیمیایی روغن فرار ریحان با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی در ۴ تکرار انجام شد. عامل ها به ترتیب شامل سه سطح کود نیتروژن (۵۰N1= و١۰۰ N2= و١۵۰ N3=کیلوگرم در هکتار)، سه فاصله کشت (۵P1= و١۰ P2= و١۵ P3= سانتی متر) و دو تاریخ کاشت (۵ اردیبهشت S1= و ۲۰ اردیبهشت S2=) بودند. در این آزمایش بیشتر بر روی مراحل فنولوژیکی گیاه مثل ارتفاع گیاه، تعداد برگ، وزن تر، وزن خشک، نسبت برگ به ساقه، شاخص سطح برگ، عملکرد اسانس و درصد متیل کاویکول اندازه گیری شد.نتایج نشان داد که میانگین ارتفاع ساقه با مقدار کود ١۵۰ کیلو گرم در هکتار بیشترین ارتفاع بود و میانگین وزن خشک برای اثر متقابل N3P2S1 در چین اول و دوم از همه بالاتر بود و عملکرد اسانس در NS در سطح ١٪ در چین اول و دوم و شاخص سطح برگ در PS و NSP در هر دوچین در سطح ۵ ٪ دارای اختلاف معنی داری بودند ‌که نشان از عملکرد بهتردر مقدار کود نیتروژن 150 کیلو گرم ، فاصله کاشت 15 سانتی متر و تاریخ کاشت 5 اردیبهشت در هر دو چین می باشد.

کلیدواژه‌ها