تأثیر علف‌کش ایمازتاپیر(پرسویت) بر شاخص‌های جوانه‌زنی ارقام زراعی نخود تیپ دسی و کابلی تحت شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی و مقایسه عکس‌العمل ارقام نخود تیپ دسی و کابلی تحت تأثیر علف‌کش ایمازتاپیر (پرسویت) در شرایط آزمایشگاهی انجام پذیرفت. عامل رقم در4 سطح پیروز (T1)، بیونیج (T2)، عادل (T3) و کاکا (T4) و علف کش ایمازتاپیر در 6 دز C1 (25/0)، C2 (5/0)، C3 (75/0)، C4 (1)، C5(5/1) بر حسب پی پی ام و آب مقطر به عنوان C6 (تیمار کنترل) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاَ تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد اثر متقابل رقم و علف‌کش بر بزرگترین طول ریشه‌چه و شاخص تحمل در سطح 1 درصد معنی‌دار شد. بیشترین شاخص تحمل در تیمار کنترل (آب مقطر 0 پی پی ام) و کم‌ترین آن در تیمار دز 5/1 پی پی ام مشاهده شد. ارقام تیپ دسی کاکا و پیروز بیشترین شاخص تحمل را در مقایسه با ارقام تیپ کابلی بیونیج و عادل داشتند. تأثیر کاهنده دزهای میانی علف‌کش ایمازتاپیر بر شاخص‌های جوانه‌زنی غیر معنی‌دار گردید. لذا در صورت اثبات تأثیرات کنترلی این دزها در مزرعه، می‌توان با اطمینان از ایمازتاپیر بعنوان یک علف‌کش انتخابی پیش رویشی در نخود استفاده نمود.
واژه‌های کلیدی: نخود، علف‌کش پرسویت، رقم، شاخص جوانه‌زنی

کلیدواژه‌ها