دوره و شماره: دوره 8، شماره 20، تابستان 1391، صفحه 1-11