دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، تابستان 1391، صفحه 1-8