دوره و شماره: دوره 8، شماره 35، پاییز 1391، صفحه 1-9