دوره و شماره: دوره 8، شماره 42، پاییز 1391، صفحه 1-16