دوره و شماره: دوره 8، شماره 44، پاییز 1391، صفحه 1-10