دوره و شماره: دوره 10، English1، بهار 1393، صفحه 1-12