دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-160 

علمی پژوهشی

1. تاثیر تنش خشکی و روشهای مختلف آبیاری بر راندمان مصرف آب در دو رقم سویا

صفحه 1-6

حمیدرضا معدنزاده؛ فرزاد پاک نژاد؛ داود حبیبی؛ مهدی صادقی شعاع؛ کیارش رضائی


2. بررسی اثر سطوح مختلف عناصر روی و کادمیم بر عملکرد گیاه ترب سفید در یک خاک آهکی

صفحه 8-21

میترا محمدی؛ زینب خرم دل؛ الهام واقف؛ منصور غفاری مقدم؛ افسانه برخوردار؛ علیرضا اکبری مقدم