دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تابستان 1395 

علمی پژوهشی

1. بررسی تاثیر کودهای زیستی (میکوریزا و ازتوباکتر) بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ارقام مختلف گندم

صفحه 1-17

بهروز امرائی؛ محمدرضا اردکانی؛ مسعود رفیعی؛ فرزاد پاک نژاد؛ فرهاد رجالی


2. بررسی اثر مس بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه ریحان (Ocimum basilicum)

صفحه 19-33

فرشاد شکوری فر؛ محمدنبی ایلکائی؛ منوچهر جم نژاد