دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، پاییز 1395 
6. پراکندگی ازت معدنی در پروفیل خاک و کارایی کودهای نیتروژنه در زراعت گندم

صفحه 73-87

محمدآقا لطف الهی؛ غزاله وفائی؛ علی خانمیرزائی فرد؛ محمد احمدوند؛ مهدی معصومی


8. تاثیر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر افزایش عملکرد ارقام صفه و گلدشت درگلرنگ

صفحه 109-122

محمدرضا عراقی نژاد؛ منصور سراجوقی؛ محمدنبی ایلکائی دهنو