دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، بهار 1398 
3. پایداری عملکرد ژنوتیپ های امیدبخش نخود در کشت پائیزه با استفاده از روش GGEbiplot

صفحه 29-43

پیام پزشکپور؛ رحمت الله کریمی زاده؛ امیر میرزائی؛ محمد برزعلی


4. بررسی تاثیر محلول پاشی متانول بر برخی صفات فیزیولوژیکی لوبیا چشم بلبلی (.Vigna unguiculata L) در شرایط تنش کم آبی

صفحه 45-61

علی اکبر صانعی نژاد؛ محمود توحیدی؛ بهنام حبیبی خانیانی؛ مهدی صادقی؛ محمد خرمیان


6. ارزیابی سازگاری ژنوتیپ‌های برنج به روش GGE بای‌پلات به منظور کشت فراسرزمینی در چند کشور آسیای مرکزی و غربی

صفحه 85-106

حسین رحیم سروش؛ عباس شهدی کومله؛ علیرضا ترنگ؛ مریم حسینی چالشتری؛ مهرزاد اله‌قلی‌پور؛ علیرضا حقیقی حسنعلیده