دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، تابستان 1398 

علمی پژوهشی

1. ارزیابی برخی ارقام و اکوتیپ های یونجه (.Medicago sativa L) از نظر صفات زراعی، مورفولوﮋیکی وکیفی

صفحه 1-17

َشهره آقا محمد حسین تجریشی؛ خداداد مصطفوی؛ ویدا قطبی


4. تأثیر محلول پاشی پاکلوبوترازول و تاریخ کاشت در میزان ساقه روی و عملکرد کشت پاییزه چغندرقند

صفحه 51-64

مجید حسین زاده؛ دایوش طالقانی؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ محمدرضا اردکانی؛ داود حبیبی