دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-110 

علمی پژوهشی

1. بررسی ارتباط بین نشانگرهای ISSR و صفات مهم در ارقام مختلف سویا با روش رگرسیون

صفحه 1-16

زهرا ملک محمدی؛ حسین صبوری؛ عباس بیابانی؛ ابراهیم هزارجریبی؛ احمدرضا دادرس


3. شبیه‌سازی توزیع رطوبت اطراف ریشه گیاه ذرت در خاکی با بافت سنگین تحت آبیاری قطره‌ای نواری با استفاده از مدلHYDRUS

صفحه 29-48

پرنیان مجیدی چهارمحالی؛ حیدرعلی کشکولی؛ داود خدادادی دهکردی؛ علی مختاران؛ اصلان اگدرنژاد