دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، بهار 1396 

علمی پژوهشی

1. تأثیر تاریخ کاشت بر کیفیت علوفه ارقام مختلف شبدر

صفحه 1-10

مهدی دودانگه؛ محمد زمانیان؛ پیمان فروزش


3. روابط بین صفات زراعی و مرفوفیزیولوژیک در ژنوتیپ‌های جو با استفاده از روش-های آماری چند متغیره

صفحه 21-34

رباب دغاغله؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم؛ عیسی جرجانی؛ حسینعلی فلاحی


5. گروهبندی لاین های اینبرد نوترکیب گندم بهاره از لحاظ برخی صفات زراعی

صفحه 43-54

حمزه حمزه؛ علی اصغری؛ سید ابولقاسم محمدی؛ امید سفالیان؛ سلیمان محمدی