دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، تابستان 1396 
2. تأثیر تنش خشکی و تاریخ های مختلف کاشت بر برخی خصوصیات کمی و کیفی سه هیبرید ذرت (Zea mays L.) در منطقه شمال خوزستان

صفحه 15-27

سید محمد هاشمی نژاد؛ امید علیزاده؛ بهرام امیری؛ محمد برزگری؛ منصور اسفندیاری بیات


8. Effect of Organic and Inorganic Sources of Nitrogen on Maize Yield,N Uptake and Soil Fertility

صفحه 101-110

adnan khan؛ Syed Azam Shah؛ Haroon Haroon؛ Ibadullah Ibadullah؛ Imran Azeem؛ Kashif Khan؛ Imran Khan؛ Sajid ali