دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، زمستان 1397 

علمی پژوهشی

1. ارزیابی روابط میان عملکرد دانه و برخی صفات مرتبط با آن در ژنوتیپ‌های آفتابگردان روغنی

صفحه 1-9

علی صارمی راد؛ سیده مریم سید حسن پور؛ خداداد مصطفوی؛ حسین صادقی گیو


6. بررسی ارتباط بین نشانگرهای ISSR و صفات مهم در ارقام مختلف سویا با روش رگرسیون

صفحه 69-73

زهرا ملک محمدی؛ حسین صبوری؛ عباس بیابانی؛ ابراهیم هزارجریبی؛ احمدرضا دادرس