دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، بهار 1397 
6. بهینه‌سازی کالوس‌زایی در گیاه سیاه دانه (.Nigella sativa L)

صفحه 63-71

سحر قره خانی؛ پریسا عبداللهی؛ منصور امیدی