دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، تابستان 1397 
7. مقایسه صفات زراعی، عملکرد و کیفیت دانه در موتانت‎های برنج متحمل به شوری

صفحه 79-87

الهیار فلاح؛ لیلا باقری؛ علیرضا نبی پور؛ ابراهیم مقیسه


8. اثرتاریخ کاشت زمستانه بر صفات کیفی و عملکرد ارقام بهاره کلزا (Brassica napus) در شرایط کاربرد روی

صفحه 89-101

مجید ولی پور دستنائی؛ علیرضا ولد ابادی؛ امیر حسین شیرانی راد؛ سعید سیف زاده؛ حمید رضا ذاکرین