دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، پاییز 1397 
2. ارزیابی کاربرد هورمون اسید جیبرلیک در بهبود تلاقی گندم × ذرت در روش حذف کروموزومی

صفحه 13-22

حامد مدیرروستا؛ راحله خادمیان؛ رضا بزرگی‌پور؛ علی صارمی راد