راهنمای نویسندگان

مجله زراعت و اصلاح نباتات” مقاله های تحقیقی تهیه شده در زمینه علوم کشاورزی (زراعت، اصلاح نباتات، فیزیولوژی،ژنتیک،سیتولوژی،متابولیسم،اکولوژی،علف های هرز،بیوتکنولوژی گیاهان زراعی ورشته های مرتبط با این علوم)را که به زبان فارسی نوشته شده و قبلأ در هیچ مجله ای انتشار نیافته باشند با رعایت نکات زیر جهت درج در مجله می پذیرد.

روش نگارش

تمام مقالات باید طبق فرمت مجله تنظیم گردد.اسامی علمی لاتین بایستی به صورت ایتالیک در پرانتز نوشته شوند.اسامی نگارنده(گان) مرجع با ذکر تاریخ بعد از فارسی ان به لاتین در متن قید می گردد.تا حد امکان از نوشتن پاورقی اجتناب گردد مگر در مرتبه ای مثل مرتبه علمی و محل کار نگارنده(گان)که با اعداد 1و2و...در پاورقی مشخص می گردد.محتوای مقاله نباید از 15 صفحه تجاوز کند. متن فارسی با فونت بی زر و اندازه قلم 12 و کلمات و اصطلاحات انگلیسی با فونت Times new roman و اندازه قلم 11 و در محیط MS Word 97, 2003 (با پسوند doc) تایپ شود.

ترتیب بخش ها

بخش های مختلف مقاله به ترتیب عبارتند از:عنوان،چکیده،واژه های کلیدی،مقدمه و بررسی منابع،مواد و روش ها،نتایج و بحث،نتیجه گیری کلی،سپاسگذاری،منابع مورد استفاده و چکیده به زبان انگلیسی.

برگ شناسه

عنوان مقاله،نام،نام خانوادگی و سمت نگارنده(گان) در ان به پژوهش اشغال دارند و ادرس نگارنده(گان) روی صفحه درج گردد.

عنوان

عنوان باید فشرده و گویا  باشد و از کلمه تجاوز نکند.

ترجمه انگلیسی عنوان (با حروف کوچک)نیز باید در زیر عنوان فارسی نوشته شود.

چکیده

چکده اید فشرده یگویایی از مقاله با تاکید بر هدف،مواد و روش کار و نتایج باشد و از 150 تا 250 کلمه نباید فراتر رود.

مقدمه و بررسی منابع

در این بخش پس از اشاره کافی به منابع و پژوهش های اجرا شده قبلی(داخلی و خارجی)در زمینه مورد بحث،هدف بررسی به طور واضح مطرح گردد.

مواد و روش ها

در این قسمت باید مواد طرح ازمایشی و روش های مورد استفاده به طور کامل بیان شود ولی در عین حال نیازی به شرح کامل روش های اقتباس شده نبود و باید به ذکر اصول و مآخذ اکتفا گردد.

نتایج و بحث ها

نتایج تحقیق به صورت نوشتار جدول،شکل و نمودار در این قسمت ارائه می شو.مضمون جداول به هر نحو و یا به هر شکل نباید در مقاله تکرار گردد.هر جدول از شماره،عنوان،سرستون و متن جدول تشکیل میشود.همچنین سر جدول با یک خط افقی از متن جدول جدا شده و در زیر متن جدول نیز یک خط افقی ترسیم می شود.در صورت لزوم می توان برای تقسیم سر جدول از خطوط افقی در داخل کادر سرجدول استفاده کرد.

در بالای کادر جدول پس از کلمه جدول و شماره آن،خط تیره و سپس عنوان ذکر می شود.در متن جدول تا حد امکان نباید از خطوط عمودی استفاده کرد.هر ستون باید دارای عنوان و واحد مربوط به ان ستون باشد.چنانچه تمام ارقام متن جدول دارای واحد مشترک باشند می توان واحد را در عنوان و متن جدول به صورت زیرنویس ارائه می شوند و ارتباط انها با جدول به صورت اعداد یا حروف انگلیسی در بالا و سمت راست جملات و اعداد مشخص می گردد.

نتایج و بررسی های آماری باید به یکی از روش های علمی در جدول منعکس شود،چنانچه محاسبات اماری منجر به اختلاف معنی داری شده باشد در سطوح 5%و1%به ترتیب با یک و دو ستاره نشان داده شده و در صورتی که  اختلاف معنی دار نباشد باعلامت (ns) مشخص گردد. برای اینکه جدول های مربوط به نتایج برای خوانندگان غیر فارسی زبان نیز قابل استفاده باشد،عنوان و شماره جدول،متن جدول،سرستون ها و کلیه علایم و توضیحات پایین جدول باید به انگلیسی ترجمه شده و در زیر شرح فارسی نوشته شود.

تاریخ های مورد اشاره در متن جدول از تاریخ هجری خورشیدی به میلادی تبدیل و در جدول ارائه گردد.طبعأ اعداد متن جدول نیز باید به انگلیسی نوشته شده و کلیه مندرجات جدول از چپ به راست تنظیم شود.نمودارها و جداول حتی المقدور از 20*12سانتیمتر نباید تجاوز کند.

در مورد شکل و نمودار،نوشتار بایستی در زیر شکل یا نمودار باشد.

نمودارها نیز باید با اعداد انگلیسی تنظیم شوند و ترجمه ارائه گردد.بدیهی است که جدول ها و شکل ها دو زبانه خواهند بود و اعداد انها به لاتین نوشته می شوند.

در این قسمت نتایج حاصل تجزیه و تحلیل علمی می شوند و با توجه به هدف تحقیق و کارهای پژوهشی انجام شده دیگران بحث و نتیجه گیری به عمل می اید.

 سپاسگزاری 

در این بخش که حداکثر در چهار سطر تنظیم می شود،می توان از اشخاص و افرادی که در راهنمایی و یا انجام تحقیق مشاهده نموده و یا در تامین بودجه،امکانات و لوازم کار نقش موثری داشته اند سپاسگزاری نمود.

 منابع مورد استفاده

ارجاع معمولأ پس از  یک مطلب مهم قید میشود.طرز نوشتن ارجاع در متن بر اساس زیر خواهد بود.به این ترتیب که ابتدا باید پس از اتمام دستنوشت مجله،فهرست منابع مورد استفاده بر حسب حروف الفبا تنظیم گردد و سپس منابع مورد نظر که مطلب  به ان ارجاع داده می شوند در پایان جمله در داخل پرانتز به فارسی و لاتین گذاشته شود.مراجعی که دو نویسنده دارند،ابتدا اسم نفر اول و پس از آن در فارسی از واژه “همکاران” و تاریخ و در انگلیسی “ et al.,و تاریخ استفاده می شود.

فهرست منابع مورد استفاده در اخر به صورت پیوسته،نخست برای منابع فارسی،سپس برای منابع خارجی تنظیم می گردد.منابع مورد استفاده بر حسب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده(یا اولین نگارنده)زیر هم آورده می شوند.چنانچه از یک نگارنده چندین منبع مورد مراجعه قرار گرفته باشد،ترتیب درج انها بر حسب سال انتشار،از قدیم به جدید خواهد بود.اگر از نگارنده ای چندین منبع همسال وجود داشته باشد، با گذاشت حروف a,b,c در جلو سال انتشار از یکدیگر متمایز خواهند شد .

 در صورتی که مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شود،ابتدا مقالات منفرد و سپس مقاله های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب میشوند.در مورد مقاله به ترتیب نام خانوادگی نگارنده،حرف اول اسم کوچک نگارنده،تاریخ انتشار مقاله،عنوان مقاله عنوان اختصاری یا کامل مجله،شماره جلد،شماره مجله در داخل پرانتز واولین و اخرین صفحه مقاله خواهد امد.در مورد کتاب به ترتیب نام خانوادگی و سپس حرف اول کوچک نگارنده،تاریخ انتشار،عنوان کامل کتاب،شماره جلد،نام ناشر،محل انتشار و تعداد کل صفحات کتاب خواهد امد.در مورد ماقهل یا کتابهایی که بیش از یک نفر نویسنده دارند به ترتیب نام خانوادگی و حرف اول اسم اولین نویسنده و سپس اول اسم دومین و...نویسنده و سپس از ان نام خانوادگی انها ذکر می گردد.

در مورد مقاله ای که از یک مجموعه استخراج شده است، بعد از ذکر نام نگارنده(گان)و سال انتشار کتاب عنوان مقاله نوشته می شود و پس از قرار دادن یک نقطه و حرف “ص” یا “pp” شماره صفحه های آغاز و پایان آن قسمت با خط فاصله میان این دو، یک نقطه گذاشته می شود. سپس با نوشتن عبارت “ زیر نظر “ و گذاشتن دو نقطه، نام ویراستار(ان) کتاب، عنوان کتاب، شماره جلد، نام ناشر و محل چاپ خواهد آمد. در منابع مشابه خارجی به جای “زیر نظر” فقط “in” نوشته شده و “.eds” مخفف “editors” آورده می شود .

در مورد مراجعی که نویسنده ان مشخص نیست به جای نام نگارنده کلمه”بی نام” و در مرجع خارجی کلمه”anonymous “ ذکر خواهد شد.مرجع یا مراجعی که ترجمه باشند در فهرست منابع بایستی ابتدا نام نویسنده(گان)کتاب اصلی،عنوان مشخصات فارسی ان و سپس نام مترجم(مترجمان)ذکر گردد.

 چکیده به زبان انگلیسی

چکیده مقاله باید به زبان انگلیسی ترجمه کامل چکیده فارسی باشد.

 سایر نکات

نگارندگان مسئول نظراتی هستند که در مقاله های خود بیان میکنند.اعضای هیات علمی تحریریه از پذیرش مقاله هایی که قبلأ به صورت تک نگاشت و یا سایر انتشارات چاپ و توزیع شده اند حتی در کنگره ها، سمپوزیم و یا سمینارهای داخلی و خارجی که فقط خلاصه انها چاپ و منتشر شده باشد معذور هستند.اعضای هیات تحریریه حق قبول،رد و ویرایش مقاله ها را دارد.مقاله های رسیده توسط اعضائ هیات تحریریه با همکاری متخصصان، داوری شده و در صورت تصویب با رعایت نوبت به چاپ می رسند.