اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد رضا اردکانی

زراعت ارگانیک استاد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

http:/iapb.kiau.ac.ir
japbkiau.ac.ir
0263-4183940

سردبیر

دکتر داود حبیبی

زراعت-فیزیولوژی تنش های محیطی دانشیار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

http:/iapb.kiau.ac.ir
japbkiau.ac.ir
0263-4183940

مدیر داخلی

دکتر خداداد مصطفوی

اصلاح نباتات دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

http:/iapb.kiau.ac.ir
mostafavikgmail.com

دبیر تخصصی

دکتر عبدالله محمدی

اصلاح نباتات دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی کرج

www.kiau.ac.ir
japbkiau.ac.ir
0263-4183940

دبیر اجرایی

مهندس علی صارمی راد

اصلاح نباتات دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

ali.saremi.ukgmail.com

مدیر وب سایت

دکتر داود حبیبی

زراعت دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

http:/iapb.kiau.ac.ir
d_habibi2004yahoo.com

مدیر اجرایی

محمد نبی ایلکایی

زراعت استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

www.kiau.ac.ir
d_habibi2004yahoo.com
02933203575

اعضای هیات تحریریه

دکتر ناصر خدابنده

زراعت استاد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

n.khodabandehyahoo.com

دکتر محمدرضا بی همتا

دانشگاه تهران

mrghanadut.ac.ir

دکتر داریوش فتح الله طالقانی

موسسه چغندر قند

dftaleghaniyahoo.com

دکتر محمد معز اردلان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

d_habibi2004yahoo.com

دکتر اسلام مجیدی هروان

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

majidi_eyahoo.com

دکتر سعید وزان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

s_vazanyahoo.com