نویسنده = داود حبیبی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر محلول پاشی پاکلوبوترازول و تاریخ کاشت در میزان ساقه روی و عملکرد کشت پاییزه چغندرقند

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 51-64

مجید حسین زاده؛ دایوش طالقانی؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ محمدرضا اردکانی؛ داود حبیبی


2. ارزیابی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و پلیمر سوپر‌جاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 57-68

محمد فدائی؛ داود حبیبی؛ کیارش رضائی؛ الهام باقرزاده