بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد و محلول پاشی اسید های آمینه و سیلیسیک اسید بر برخی صفات فیزیولوژیک گیاه گندم ( Triticum aestivum) تحت شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : علمی پژوهشی