بررسی عملکرد دانه و برخی صفات مهم زراعی در ژنوتیپ های گندم نان بهاره در شرایط تنش خشکی انتهایی و بدون تنش

نوع مقاله : علمی پژوهشی