مطالعه همبستگی صفات و تجزیه علیت عملکرد کمی و کیفی چغندر قند در دو روش کشت مستقیم و نشائی در اراضی شور

نوع مقاله : علمی پژوهشی